Бульбохета майже квадратна

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний вид з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні

Центрально-європейський (Польща, Україна) ареал поширення. Правобережно-поліський ареал в Україні. Адм. регіони: Вл, Жт.

Чисельність та структура популяцій

Трапляється поодиноко. Оз. Біле, окол. с. Невір Любешівського р-ну Волинської обл.; ставок у заплаві р. Уборть, Поліський запо­відник, окол. с. Селезівка Олевського р-ну Житомирської обл. Спостерігається тенденція до зникнення.

Причини зміни чисельності

Осушення боліт.

Умови місцезростання

Обростання вищих водних рослин (очерету, хвощів, сфагнових мохів та осок) на сфагнових болотах і в заболочених водоймах (рН 5,5-7,5).

Загальна біоморфологічна характеристика

Слань однорічна, мікроскопічна, кущикоподібна з щетинками на кінцях гілочок. Рослина дводомна. Нанандрієвий вид. Андроспорангіальні клітини виникають на рослинах з оогоніями. Оогонії та ооспори кутастокулясті, майже квадратні, з сітчасто розміщеними бородавчастими виростами на мезоспорії. Клітини, що формують оогонії, нерідко різної довжини. Розмножується статевим (оогамія) і нестатевим (багатоджгутикові зооспори) шляхом. Ооспори утворює у червні-жовтні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняється у Поліському ПЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах районів (болотні маси­ви), де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення

Відомостей немає.

 

СТРЕПТОФІТОВІ ВОДОРОСТІ

Streptophyta

РОЯ АНГЛІЙСЬКА

Roya anglica G.S. West in Hodgetts

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний, зникаючий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні

Голарктичний вид. Європа (Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Словаччина, Україна, Фінляндія, Франція) та Пн. Америка (Канада, США). Формує три локалітети. Адм. регіони: Жт, Кв, Зк.

Чисельність та структура популяцій

Трапляється зрідка, поодиноко: струмок, Ужанського НПП Велико-Березнянського р-ну Закарпатської обл., ґрунти з території Поліського ПЗ Овруцького р-ну Житомир­ської обл. та з окол. м. Києва.

Причини зміни чисельності

Антропогенний вплив (забруднення водойм, меліоративні заходи).

Умови місцезростання

На болотах та в струмках, серед заростей мохів та скупчень ниткуватих водоростей, зрідка у ґрунті.

Загальна біоморфологічна характеристика

Одноклітинна водорість циліндричної (часті­ше асиметричної) форми, клітини прямі або  трохи зігнуті й звужені до кінців, 54-96 мкм завдовжки, 6,8-8,4 мкм завширшки. Хлоропласт один, пластинчастий або частіше з поздовжніми ребрами, піреноїдів 2-6, розташовуються у вигляді осьового ряду. Оболонка гладенька безбарвна, на кінцях дещо потовщена. Зигоспори кулясті, з гладенькими оболонками, 20-26 мкм діаметром.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється в Поліському ПЗ, Ужанському НПП. Необхідне збереження водойм та гідрофітоценозів, створення альгорезерватів у межах зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення

Відомостей немає.

 

СТРЕПТОФІТОВІ ВОДОРОСТІ

Streptophyta

БАМБУЗІНА БРЕБІССОНА

Bambusina brebissonii Kutz. ex Kutz.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Наукове значення

Вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні

Диз'юнктивний євразійсько-афро-американо-австралійський ареал (відомий з усіх континентів, крім Антарктиди), трапляється дуже рідко. Розрізнені локалітети в Україні (Полісся, Лісостеп, Степ, Карпати), переважна більшість з яких відомі з минулого століття. Сучасні знахідки відзначені в Карпатах та Волинському Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Зк, Хр, Дц.

Чисельність та структура популяцій

Локально, дуже рідко, поодиноко: оз. Гропа, НПП «Стужиця», Міжгірського р-ну Закарпат­ської обл. та болота Черемського ПЗ Мане-вицького р-ну Волинської обл.

Причини зміни чисельності

Антропогенний вплив (меліоративні заходи, органічне та хімічне забруднення водойм).

Умови місцезростання

Асоційовано з вищою водяною рослинністю (часто серед мохів), у бентосі та планктоні уздовж берегів озер, у болотах, торфовищах, заплавних водоймах, звичайно у кислих оліготрофних водах.

Загальна біоморфологічна характеристика

Ниткувата водорість, нитки неприкріплені, зелені, слабко зігнуті. Клітини бочкоподібні, з хвилястими боками посередині, зрізаною верхівкою, при погляді зверху — круглі з двома протилежними сосочками по боках, 24-30 мкм завдовжки, 14-25,5 мкм зав ширшки, слабко перетягнуті. Статевий процес — кон'югація. Зигоспори еліпсоїдні, заокругленіабопрямокутні,гладенькі,25-37мкм завдовжки, 16-23 мкм завширшки. Розмноження вегетативне (поділ клітин навпіл, розпад ниток) та статеве (зигоспори).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється в Черемському ПЗ та НПП «Стужиця». Відмова від проведення меліоративних робіт, створення альгорезерватів у межах болотних масивів, де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення

Відомостей немає.

 

СТРЕПТОФІТОВІ ВОДОРОСТІ

Streptophyta

НІТЕЛА СТРУНКА

Nitella gracilis (J.E. Sm.) C. Agardh

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Наукове значення

Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні

Диз'юнктивно на різних континентах, проте дуже рідко. Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Вл, Жт, Лв, Хр, Хс.

Чисельність та структура популяцій

Трапляється невеличкими групами, інколи утворюючи значні скупчення. Болото в окол. м. Харкова; меліоративний канал в окол. с. Люб'язь Любешівського р-ну Волинської обл.; ефемерні водойми в окол. с. Майдан-Копищанський Олевського р-ну; канави Зеремлянського лісництва Барановського р-ну Житомирської обл.; стояча водойма в окол. м. Львова; Дніпровський лиман у межах Херсонської обл.

Причини зміни чисельності

Антропогенний вплив (забруднення водойм, меліорація).

Умови місцезростання

Розвивається у бідних на азот водоймах різного типу (озерах, болотах, канавах), звичайно у літоральній зоні.

Загальна біоморфологічна характеристика

Макроскопічна кущикоподібна зеленувата, до жовто-коричневого віддінку, однодомна водорість, 15-20 см заввишки. Стебла галузисті, 0,3-0,4 мм в діаметрі. Кільця складаються з 5-7 розпростертих листочків. Листки 2-3-кратно вилчасті, в середніх та нижніх кільцях до 4 см завдовжки, конічно загострені на верхівці. Гаметангії об'єднані або роздільні, оогонії поодинокі, еліпсоїдні або злегка яйцеподібні, 280-530 мкм завдовжки, 225-470 мкм завширшки, спіральні клітини утворюють 8-9 закрутів, коронка 24-42 мкм заввишки; ооспори 250-375 мкм завдовжки, 220-240 мкм завширшки; антеридії округлі 200-350 мкм у діаметрі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Не охороняється. Збереження водойм, у межах яких виявлений вид, створення на їх основі альгорезерватів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення

Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

ПЛАУНОПОДІБНІ

Розробка Divilon